بررسی ارتباط بین مصرف عسل و بهبود عملکرد جنسی و افزایش قدرت باروری

بررسی ارتباط بین مصرف عسل و بهبود عملکرد جنسی و افزایش قدرت باروری

 

به لحاظ تاریخی، مصریان عسل را برای باروری معرفی کردند. علاوه‌براین، بسیاری از فرهنگ ها عسل را به طور سنتی برای افزایش انرژی در مردان مصرف کردند. عسل در مردان با مشکلات ناتوانی جنسی و در زنان با مشکلات مربوط به ناباروری از جمله تخمک‌گذاری نامنظم توصیه شده است. اعتقاد بر این است که نوشیدن عسل با شیر گرم تعداد اسپرم را در مردان نابارور یا مردان با قدرت باروری کم به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌دهد.
عسل سرشار از ویتامین B و اجزاء ضروری برای تولید تستوسترون است. در برخی از منابع به رابطه مثبت بین مصرف عسل و غلظت تستوسترون اذعان شده است. گفته شده است که مردان با مشکلات جنسی، عسل با محتوای بالای نیتریک اکسید مصرف کنند. نیتریک اکسید باعث گشادی عروق می‌شود که می‌تواند عملکرد جنسی را بهبود دهد. مشاهده شده است که مقدار 100 گرم عسل، برای افزایش سطوح نیتریک اکسید در خون (تا 50 درصد) کافی است.
در سال 2013 مطالعه‌ای با هدف بررسی اثر عسل بر برخی از پارامترهای اسپرم در رت‌ها انجام و نتیجه آن در مجله Journal of Dental and Medical Sciences منتشر شد. به این منظور 18رت نر بالغ به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول: مصرف خوراکی نرمال سالین 0/9 درصد با دوز 1 میلی لیتر به ازاء 100 گرم وزن بدن (کنترل)، گروه دوم: تحت درمان با داروهای استاندارد با دوز 622 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (استاندارد)، گروه سوم: مصرف خوراکی عسل با دوز 1 میلی لیتر عسل به ازاء 100 گرم وزن بدن. پس از 65 روز پارامترهایی مانند تعداد اسپرم، تحرک و ویژگی ریخت‌شناسی آن‌ها ارزیابی شد. تعداد اسپرم و تحرک آن‌ها در گروه سوم نسبت به گروه‌های کنترل و استاندارد، به طور قابل توجهی بالاتر بود. همچنین درصد اسپرم غیرطبیعی در گروه سوم کاهش یافته بود. این مطالعه نشان داد که عسل به عنوان یک "تقویت کننده باروریِ قوی" در نمونه‌های حیوانی عمل کرده است.

چای سبز و جنسینگ و عسل

ماسالا

 - Igbokwe, V.U., Gege-Adebayo, G.I., & Ogbadu Samuel. (2013). Pure Honey a Potent Fertility Booster: Activities of Honey on Sperm Parameters in Young Adult Rats. Journal of Dental and Medical Sciences, 9(6),

43-47. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Vincent_Igbokwe/publication/281121483_Igbokwe_V_U_Gege_

 -_Adebayo_G_I_and_Ogbadu_Samuel_2013_Pure_Honey_a_potent_fertility_booster_Activities_of_Honey_on_spe

rm_parameters_in_young_adult_rats_IOSR_Journal_of_Dental_and_Medical_Sciences_IOSR/links/55d7a97f08aeb38e8a85b728/Igbokwe-V-U-Gege-Adebayo-G-I-and-Ogbadu-Samuel-2013-Pure-Honey-a-potent-fertility-booster-Activities-of-Honey-on-sperm-parameters-in-young-adult-rats-IOSR-Journal-of-Dental-and-Medical-Sciences.pdf

- Meo, S.A., Al-Asiri, S.A., Mahesar, A.L., & Ansari, M.J. (2017). Role of honey in modern medicine. Saudi Journal of Biological Sciences, 24, 975–978. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X16301863